Levengevaarlijke situaties voorkomen

Het aantal graafwerkzaamheden neemt toe en de ondergrond raakt steeds voller. Schade aan kabels en leidingen komt voor bij één op de achttien graafwerkzaamheden. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties en aanzienlijke overlast voor de omgeving. Bovendien brengt het hoge kosten met zich mee om de schade te herstellen.

Om het ontstaan van schade zoveel mogelijk te beperken, heeft de overheid in 2018 de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) geïntroduceerd. Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Juridische documenten:

WIBON

De WIBON) heeft als doel schades aan kabels en leidingen in de ondergrond door graafwerkzaamheden te voorkomen, waardoor de levering van essentiële diensten niet wordt verstoord, graafteams veilig kunnen werken en de veiligheid van de leefomgeving toeneemt.

Samengevat gaat de WIBON over:

  • Zorgvuldig opdrachtgeven
  • Informatie uitwisselen
  • Zorgvuldig grondroeren

De WIBON omschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, zoals:

  • Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij graafwerkzaamheden worden verricht.
  • Netbeheerder: degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel als rechtspersoon een net beheert;
  • Grondroerder: degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht. Uit jurisprudentie is naar voren gekomen dat hoofdaannemer hier ook onder valt.


Hoofdbegrippen uit de WIBON

Met graafwerkzaamheden wordt bedoeld het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond.

En met een net wordt bedoeld: een ondergrondse kabel of leiding, daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.


Verplichtingen 

De belangrijkste verplichtingen uit de Wibon zijn voor de netbeheerder het verstrekken van informatie naar aanleiding van een oriëntatieverzoek dan wel KLIC melding. In geval van een net met grote waarde dient de netbeheerder informatie te verschaffen over de te treffen voorzorgsmaatregelen.

De belangrijkste verplichtingen uit de WIBON voor de grondroerder is het op zorgvuldige wijze verrichten van graafwerkzaamheden. Dit wordt omschreven als het doen van de graafmelding, onderzoek verrichten naar de precieze ligging en het aanwezig hebben van de gebiedsinformatie op de graaflocatie.

De opdrachtgever en draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.


Hier vind je de wettekst van de WIBON

Zorgvuldig graven

Bij de totstandkoming van de wet is door de graafketen (grondroerders, netbeheerders en initiatiefnemers) met de verantwoordelijke minister afgesproken dat de graafketen zelf in de gelegenheid moet worden gesteld het maatschappelijk probleem van graafschades op te lossen. In de wet is daarom ruimte geboden om het zorgvuldig graafproces zelf in te vullen en te implementeren. De graafsector, vertegenwoordigd door het Kabel en Leiding Overleg (KLO), heeft in 2016 de richtlijn CROW 500 opgesteld als invulling van het zorgvuldig graafproces. Deze richtlijn is in werking getreden per 1 januari 2017.

De CROW 500 richtlijn


Neem contact op 

Ben benieuwd wat het KLO voor jouw organisatie kan betekenen of heb je vragen over het voorkomen van graafschades?

Neem contact op