Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Werken nabij buisleidingen die vallen onder de Bevb

Waar op deze pagina over leidingen wordt gesproken, worden alleen leidingen bedoeld die vallen onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Maatregelen ontwerpfase

Conflict

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande leidingen kunnen ontstaan. Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.

Controleer bij dergelijke werkzaamheden ook het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan) van de betreffende gemeente.

Vooroverleg met de netbeheerder

Voor buisleidingen die vallen onder het Bevb dient altijd overleg met de netbeheerder plaats te vinden indien de leidingen binnen de belemmeringenstrook van het ontwerp vallen. Met de netbeheerder neem je door welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun leidingen en deze maatregelen neem je op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren.


De belemmeringenstrook is standaard 5 meter breed conform Bevb, uitgezonderd aardgastransportleidingen tot 40 bar, waarbij de belemmeringenstrook 4 meter breed is. De belemmeringenstrook bevindt zich aan weerszijden van de leiding, gemeten vanuit het hart van de leiding.

Plan van aanpak maken over zware transporten over de leidingen

Wanneer er sprake is van (tijdelijke) zware transporten over de leidingen, is het verstandig een plan van aanpak op te stellen met daarin de te treffen voorzieningen. Dit kan, waar nodig, in overleg met de betrokken netbeheerders. 

Baggeren of spudpalen

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden dat het niet is toegestaan om te baggeren of om spudpalen te plaatsen binnen 10 meter van de leiding.

Aanleg drainage

Voor parallel aan bepaalde leidingen liggende drainage geldt dat deze niet binnen de belemmeringenstrook mag worden aangelegd. Bij kruisende drainagewerkzaamheden moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 0,50 meter worden aangehouden. Indien de kruisende drainage, na overleg met de netbeheerder, toch dichter op de leiding moet komen te liggen, moet het gedeelte binnen een strook van 1 meter aan weerszijde van de leiding met de hand worden ontgraven en de drainage moet met de hand worden aangebracht.

Maatregelen werkvoorbereidingsfase

KLIC coördinator aanstellen

Bij grotere, langer lopende projecten, verdient het de aanbeveling een KLIC coördinator aan te stellen. Hiermee kunnen plan- en uitvoeringstechnische problemen worden voorkomen.

Indien drainage

Wanneer drainage parallel langs en/of kruisend over de leidingen wordt aangelegd, mogen de graafwerkzaamheden pas worden gestart na het aanwijzen van de leiding en in aanwezigheid van de netbeheerder.

Maatregelen van de netbeheerder in acht nemen

Activiteiten die ter plaatse van de leiding niet zijn toegestaan zonder overleg met de netbeheerder zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • wijzigen van maaiveldniveau;
 • het aanbrengen van een gesloten verharding;
 • het mechanisch indrijven van voorwerpen in de grond {o.a. damwanden, hei- en/of boorpalen,
  tentharingen en beschoeiing};
 • het opslaan van grond en/of materialen;
 • het plaatsen van diep wortelende beplanting of bomen;
 • het belemmeren van de toegankelijkheid van het tracé;
 • het oprichten van enig bouwwerk;
 • het onttrekken van grondwater;
 • het aanleggen van kabels, leidingen of drainage;
 • het sonderen ten behoeve van bodemonderzoek;
 • het verwijderen of verplaatsen van leidingmarkeringen;
 • het opstellen van bouwterreininrichtingen.

Maatregelen omzetten naar werkinstructies

Zet maatregelen om naar werkinstructies, zoals:

 • Machinaal graven binnen de belemmeringenstrook is uitsluitend toegestaan met een graafbak zonder tanden.
 • Lokaliseer de leiding voor het graafwerk eerst met proefsleuven.
 • De leidingen mogen niet worden aangeprikt met een prikstang. Speciale aandacht geldt voor kunststof en GRE leidingen.
 • Machinaal graven binnen een afstand van 0,50 meter van de leiding is niet toegestaan.
 • Het is in beginsel niet toegestaan om grond of andere materialen boven of in de directe omgeving van de leiding op te slaan. Voor tijdelijke grondopslag geldt in veengebieden een maximumhoogte van 0,20 meter, voor alle andere grondsoorten geldt een maximumhoogte van 1 meter.
 • Binnen de belemmeringenstrook mag geen afval worden opgeslagen. Afval dient direct te worden verwijderd. 

Lees de hele instructie voor alle tips en maatregelen


 Veilig graven

 • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Verhardingswerk, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan
 • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Gebruik explosieven, Sleufloos gestuurde boring, Sleufloos ongestuurde boring

Toelichting risico

Voor buisleidingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) zijn specifieke maatregelen van kracht. Dit geldt ook voor:

 • Zware transporten over deze leidingen;
 • Baggeren of spudpalen plaatsen nabij deze leidingen.
 • Aanleg drainage
 • Het opslaan van grond en/of materialen

Deze maatregelen zijn onder andere terug te vinden in de Velin graafvoorwaarden en staan hier samengevat.