Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Kabels en leidingen kruisen graafprofiel


Maatregelen ontwerpfase 

Haaks kruisen

Kruisingen van kabels, mantelbuizen en/of andere leidingen, met leidingen van de netbeheerder dienen haaks te geschieden op een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 0,50 meter door middel van open ontgraving.

Let op: de genoemde afstand is een voorbeeld, neem op wat van toepassing is in jouw werk.

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan 

Pas het  stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper toe en heb daarbij aandacht voor de diepte van kruisen in relatie tot de uitvoering en mogelijk aangepaste uitvoeringsmethoden zoals sleufloze technieken of  benodigde voorzieningen zoals bouwput/damwand. 

Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 

Vooroverleg met netbeheerder

Bespreek in vooroverleg met de netbeheerder welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun kabels en leidingen en neem deze maatregelen op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde tijd voor werkzaamheden als vrijschakelen. Maar denk ook aan het nagaan of de te kruisen kabels en leidingen trekvast zijn uitgevoerd en wat de verbindingsmethode is in relatie tot zettingen en maatregelen. 

Vooroverleg met grondroerder (indien bekend)

Bij het kruisen van kabels en leidingen is er vaak meer ruimte en grondwerk nodig. Bespreek daarom met de grondroerder welke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn en neem deze op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen te nemen. 

Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”.

Maatregelen omzetten naar werkinstructies

Maatregelen omzetten naar werkinstructie(s). Bijvoorbeeld:

  • Het markeren van de kruising(en). 
  • Het juist ondersteunen van leidingen, spalken van leidingen. Zie: Netbeheer Nederland
  • Waarborgen van ongeroerde ligging kabels en leidingen
  • Verdichten om nazetting te voorkomen

Werkmethode aanpassen op basis van "Grondroeren nabij kabels en leidingen"

Werkmethode aanpassen zoals bedoeld in CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 4 “Grondroeren nabij kabels en leidingen”.


Lees ook: NEN 7171


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Huisaansluitingen
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Mechanisch borstelen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm, Sleufloos gestuurde boring, Sleufloos ongestuurde boring

Toelichting risico

Risico op het beschadigen van kruisende kabels en leidingen. Dit risico kan zich voordoen in een drukke ondergrond (af te leiden uit de gebiedsinformatie).