Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Inkalving, uitspoeling, instorting


Maatregelen ontwerpfase 

Vooroverleg met de grondroerder (indien bekend)

In vooroverleg met de grondroerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de risico's en deze opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen uit te voeren. 


Vooroverleg met de netbeheerder

In vooroverleg met de netbeheerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de risico's en deze opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen uit te voeren.


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Maatregelen tegen inkalven.

Maatregelen tegen inkalven, zoals:

  • werken op voldoende afstand van machine tot sleuf;
  • gebruik van drainage / bemaling;
  • vergunningsvoorschriften;
  • overleg met de wegbeheerder;
  • bij het dieper graven dan 1.0 meter maatregelen treffen (talud, stempeling, sleufbekisting) om instorting te voorkomen. Grondkerende constructies en taluds dienen zo mogelijk dagelijks, maar zeker na externe invloeden zoals hevige regenval en storing aan bronbemaling, gecontroleerd / gerepareerd te worden. 

Breedtevan de sleuf moet zijn afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden. 

Naast een talud dat dieper is dan 1 meter, moeten stroken van ten minste 50 cm worden vrij gehouden van de opslag van grond en materialen. Tenzij een gesloten sleufbekisting is toegepast die ten minste 15 cm boven het maaiveld uitsteekt. 

Voertuigen dienen een zodanige afstand tot de put of sleuf aan te houden dat er geen gevaar voor instorten of inkalven van het talud aanwezig is. Bij putten of sleuven met taluds met ontgravingsdiepten tot 1 meter moeten voertuigen minimaal 50 cm afstand houden tot het talud. Bij putten of sleuven met taluds met ontgravingsdiepten vanaf 1 meter moeten voertuigen minimaal 1 meter afstand houden tot het talud als de banden/rupsen loodrecht op de lengterichting van de ontgraving staan. Als de banden/rupsen parallel aan de lengterichting van de ontgraving staan moeten voertuigen minimaal 1,5 meter afstand houden tot het talud.

Let op: afstanden kunnen per situatie afwijken. De hier genoemde afstanden zijn geen wettelijk vast gestelde afstanden in WIBON of CROW 500. 

Gebruik de CROW335 en bijbehorend stroomschema om de juiste maatregelen te treffen.

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Huisaansluitingen
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven

Toelichting risico

Risico inkalving of uitspoeling kan optreden bij slappe bodemgesteldheid (bijvoorbeeld zand) of als er bijvoorbeeld door neerslag sprake is van instabiele sleufwanden waardoor kabels en leidingen beschadigd kunnen raken.