Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Het veroorzaken van trillingen bij kwetsbare leidingen


Maatregelen ontwerpfase 

Vooroverleg met de netbeheerder

Vooroverleg is van belang om informatie te verkrijgen van kwetsbare leidingen, waaronder niet trekvaste leidingen. Zo staat niet op de gebiedsinformatie welke leidingen niet trekvast zijn uitgevoerd. Deze informatie kan je alleen verkrijgen van de netbeheerder. 

Neem met de netbeheerder door welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun kwetsbare leiding en deze maatregelen opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren.

Bij het ontwerp voldoende afstand houden, met name bij brosse leidingen

Houd in de nabijheid van de zogenaamde brosse materialen PVCwit, grijs gietijzer (GGY) en asbest cementleidingen bij het ontwerp rekening met minimaal 10 meter afstand.

Let op: afstanden kunnen verschillen per netbeheerder. Neem daarom altijd contact op met de netbeheerder als het ontwerp nabij een kwetsbare leiding wordt uitgevoerd. 

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en kwetsbare leidingen kunnen ontstaan. 

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.

Vooroverleg met de grondroerder (indien bekend)

In vooroverleg met de grondroerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de risico's en deze opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen uit te voeren. 

Inspectie overwegen

Aan de voorkant kan er ook een inspectie worden uitgevoerd die het verloop van de ligging in kaart brengt. Bij oplevering kan dit ook gebeuren om te kijken of er (nieuwe) verzakkingen als gevolg van de uitvoering zijn opgetreden. Impact op de post tijd en budget.

Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”, zodat voldoende afstand wordt gehouden tot de brosse of kwetsbare leiding. 

Maatregelen om trillingsschade te voorkomen opnemen in werkinstructie(s)

Maatregelen om trillingsschade te voorkomen zoals:

  • het in kaart (detail) brengen grootte van de trillingen ten opzichte van de situatie en omzetten naar maatregelen in overleg met de eigenaar van de infra. 
  • Alternatieve uitvoeringsmethode.

Zie: Netbeheer Nederland


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Verhardingswerk, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Sleufloos ongestuurde boring, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Trillingen kunnen optreden als er bijvoorbeeld wordt geheid of wanneer er sprake is van zwaar materieel zonder bestrating/asfalt. Dit risico kan zich ook voordoen als er damwanden worden geplaatst. Hierdoor kunnen kwetsbare leidingen beschadigen. Hieronder vallen brosse leidingen zoals PVCwit, grijs gietijzer (GGY) en asbest cementleidingen. Hieronder vallen ook niet trekvast uitgevoerde leidingen, gres en betonbuizen.