Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Gebouwfundaties van slechte kwaliteit aanwezig


Maatregelen ontwerpfase 

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.

Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 

Vooroverleg met de netbeheerder

In vooroverleg met de netbeheerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun kabels en leidingen en deze maatregelen opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren.


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Proefsleuven maken tot aan de gevel

Indien er een langsprofiel is, nagaan tot hoe diep er is gefundeerd en hoe de fundering loopt. 


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Rioolwerkzaamheden, Sloopwerk, Funderingswerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig

Toelichting risico

Beschadiging van kabels en leidingen door verzakking van fundaties als gevolg van te dicht graven bij bouwwerken en fundaties. 

Buiten scope, maar in de praktijk wel relevant: beschading van het gebouw door graafwerkzaamheden.