Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Belemmerende/hinderlijke infra


Maatregelen ontwerpfase 

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan

Pas het  stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper toe, waarbij de mogelijkheden worden verkend van aangepaste ontgravingsmethode zoals zuigen, sleufloze technieken of toepassen van ophang- en ondersteuningsconstructies.  

Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 

Vooroverleg met de netbeheerder

Bespreek met de netbeheerder welke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn en neem deze op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerdeer om de juiste maatregelen uit te voeren.

Houd bij het ontwerp de juiste afstanden aan tot andere kabels en leidingen. 

In geval van bouwwerken;  Het is niet toegestaan een bouwwerk aan te brengen boven of nabij kabels en / of leidingen van de netbeheerder. De bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke mag niet belemmerd worden.

Zie: Netbeheer Nederland

In geval van wijzigen maaiveld of  grondwaterstand

Indien door werkzaamheden ophoging of verlaging van het maaiveld plaatsvindt, of wijziging van de grondwaterstand, bijvoorbeeld door langdurige bemaling, moet er rekening mee worden gehouden dat dat invloed heeft op liggende kabels en leidingen. 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij zettingen of uitvoerings-zakkingen kunnen optreden zal per geval nagegaan moeten worden of maatregelen getroffen dienen te worden om schade te voorkomen. 


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Kabels & leidingen lokaliseren

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”.

Afwijkende situatie melden

Geef instructie hoe een afwijkende ligging te melden bij het kadaster. Zie hiervoor de maatregelen bij het risico "Afwijkende situatie".

Waarborgen van ongeroerde ligging kabels en leidingen

Zoals het toepassen van de juiste ophang- en ondersteunconstructies.


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Onderzoeken in de bodem, Verhardingswerk, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Huisaansluitingen, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Gebruik explosieven, Mechanisch borstelen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm, Sleufloos gestuurde boring, Sleufloos ongestuurde boring, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Een drukke ondergrond is een risico, vooral bij middendoor en onderdoor. Dit risico kan optreden  bij meerdere situaties, zoals:

  • Nieuwe aanleg
  • Onderhoud. 
  • Egaliseren van een landbouwperceel waar kabels of leidingen bloot kunnen komen te liggen. 
  • Wijzigen grondwaterstand