Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Afwijkende situatie (>1 meter)


Maatregelen ontwerpfase 

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan. 

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemers en / of ontwerpers.

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 

Vooroverleg met netbeheerder 

Bespreek in vooroverleg met de netbeheerder welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun kabels en leidingen en neem deze maatregelen op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde tijd voor werkzaamheden als vrijschakelen. Maar denk ook aan het nagaan of de te kruisen kabels en leidingen trekvast zijn uitgevoerd en wat de verbindingsmethode is in relatie tot zettingen en maatregelen. 

Vooroverleg met de grondroerder (indien bekend)

Bespreek met de grondroerder welke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn en neem deze op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen uit te voeren.

Vooroverleg met de gemeente in geval van weesleidingen

Neem contact op met de gemeente als er sprake is van weesleidingen. 

Meld afwijkende situatie tijdens het maken van proefsleuven

Als je tijdens het maken van proefsleuven een afwijkende situatie aantreft, dan ben je verplicht dit te melden bij het kadaster. Tip:  geef het ook aan in de risico inventarisatie, zodat mogelijk een betere ligging aangegeven kan worden.  Melden  bij het Kadaster kan via de viewer of met het online-formulier "KLIC-melding afwijkende situatie". 


Maatregelen werkvoorbereidingsfase 

Controle of afwijkende situaties zijn gesignaleerd bij het - indien van toepassing - lokaliseren in de ontwerpfase

Indien de initiatiefnemer heeft gelokaliseerd in de ontwerpfase ligt het voor de hand dat dit is opgenomen in de documentatie bij de overdracht. Neem deze informatie mee bij de gebiedsinformatie, mogelijk is het namelijk nog niet verwerkt bij de KLIC gegevens. 


Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”. 

Noodzakelijke maatregelen uitwerken naar werkinstructies

Enkele voorbeelden van het omzetten van maatregelen naar werkinstructies: 

  • Communiceer over nut en noodzaak van zorgvuldig graven. Wijs bijvoorbeeld stakeholders in een startwerkvergadering op beschikbare informatie en de noodzakelijk te verrichten handelingen met betrekking tot zorgvuldig graven.
  • Meld afwijkingen die tijdens de uitvoering worden geconstateerd bij het dataloket (intern) en bij het Kadaster, via de viewer of met het online-formulier "KLIC-melding afwijkende situatie". 
  • Verzamel kennis over het graafprofiel en zoekgebied, zoals aangegeven in de CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 "Lokaliseren van kabels en leidingen".
  • Let via uiterlijke kenmerken van de omgeving op of er kabels en/of leidingen aanwezig zijn. 


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Onderzoeken in de bodem, Verhardingswerk, Sloopwerk, Proefsleuven graven, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Huisaansluitingen, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan, Waterbuffer werkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Gebruik explosieven, Mechanisch borstelen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm, Sleufloos gestuurde boring, Sleufloos ongestuurde boring, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Risico dat kabels en leidingen op een andere locatie liggen dan aangegeven in de KLIC-melding of uit andere verkregen gebiedsinformatie.

Er zijn 3 soorten afwijkende situatie:

  • 'afwijkende ligging': De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter met de ligging op de verstrekte KLIC-levering.
  • 'niet gevonden net': Een net is niet gevonden, terwijl deze wel op de verstrekte KLIC-levering staat.
  • 'onbekend net' : Er is sprake van een onbekend net als er 1 of meerdere netten gevonden worden die niet op de gebiedsinformatie vermeld staan.