Gemeenten

Het belang van gemeenten om graafschade te beperken is vooral om de hinder die bewoners en bedrijven hiervan ondervinden te verminderen. Enerzijds een leveringsonderbreking van gas, water, elektra of data en anderzijds de overlast van de schade in de straat. Daarbij kan een graafschade ook een gevaarlijke situatie opleveren.

Gedupeerden benaderen al snel een wethouder met de vraag of de gemeente hier iets aan had kunnen doen. Meestal hebben ze geen ongelijk want een gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid binnen de vier verschillende rollen die RDI beschreef in hun Gemeenteradar

  1. Opdrachtgever
  2. Beheerder van eigen netwerken en weesleidingen
  3. Grondroerder
  4. Regisseur en beheerder van de ondergrondse openbare ruimte


1. Opdrachtgever

Een van de belangrijkste wijzigingen met de CROW 500 is dat de opdrachtgever verantwoordelijk blijft, ook als je het werk hebt uitbesteed aan derden. 

Volgens de CROW500 is de gemeente initiatiefnemer en opdrachtgever. Dit betekent dat in de Initiatief-, Onderzoeks- en Ontwerpfase de gemeente verantwoordelijk is, én blijft. De uitvoering kan een gemeente zelf doen of uitbesteden.

RDI geeft aan hier intensiever op gaan handhaven. Heel belangrijk dus dat je voldoet aan de verantwoordelijkheden. Daar helpen we jou graag mee verder.

 

Zicht op risico's

Als initiatiefnemer is het in kaart brengen van risico's essentieel. Deze risico’s bepaalt men door het conceptontwerp te vergelijken met de feitelijke informatie over de boven- en ondergrondse ruimte. Tijdens de Initiatief-, Onderzoeks- en Ontwerpfase wordt stapsgewijs het ontwerp aangepast om risico's te vermijden of de impact te verminderen.

Uiteindelijk blijven de risico’s over waarvoor je beheersmaatregelen op moet stellen. Van groot belang is om daar voldoende budget voor te reserveren. Gemeentes die succesvol zijn, betrekken de netbeheerders al in de initiatieffase.

 

Risico's en maatregelenhulp 

We bieden een risico's en maatregelenhulp als naslag. Het is een overzicht van de belangrijkste risico's waar je tegenaan kan lopen als je gaat graven. Daarbij vind je gelijk de mogelijke maatregelendie je kan treffen om deze risico's te beheersen. 

Risico's en maatregelenhulp

 

De CROW 500 proof app kun je heel eenvoudig risico's en maatregelen verwerken tot een risico- en maatregelenplan, inclusief alle relevante inforamtie. Zo werk je met de keten aantoonbaar volgens de CROW 500 richtlijn

CROW 500 proof app

 


2. Beheerder van eigen netwerken en weesleidingen

Een gemeente heeft veel netwerken in beheer, zoals:

  • Riolering, vrijverval en druk riolering;
  • Kabels voor VRI (Verkeersregelinstallaties);
  • Dataverkeerkabels tussen bedrijfsgebouwen;
  • Dataverkeerkabels tussen schakel- en regelkasten;
  • Data- en voedingskabels cameratoezicht;
  • Weesleidingen, gemeente is geen eigenaar maar heeft een registratieplicht

Lees meer over de netbeheerder.


3. Grondroerder

De werkzaamheden in de ondergrond van gemeenten in de buitendienst is voornamelijk het planten van beplanting, plaatsen van palen voor verkeersborden, prullenbakken, bewegwijzering en het plaatsen van speeltoestellen. Dit gebeurt vooral met een schop of grondboor. Deze “even snel” werkzaamheden zijn risicovol want deze starten met de uitvoeringsfase, de voorgaande fases zijn niet in beeld.

Lees meer over de rol van de grondroerder.


4. Regisseur en beheerder van de ondergrondse openbare ruimte

Als een gemeente, als regisseur, aandacht heeft voor de openbare ruimte is er regulier overleg met netbeheerders. Het strategisch niveau is een overleg waar men midden lange termijnplanningen bespreekt van projecten om koppelkansen te generen. Op operationeel niveau is specifiek overleg over de uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Als beheerder van de openbare ruimte en dagelijkse praktijk handelt de gemeente reactief op aanvragen van netbeheerders, vaak via een aanvraagprocedure zoals in MOOR. Bij het verlenen een vergunning/instemmingsbesluit weegt de gemeente de ondergrondse ordening, eisen aan de werkzaamheden en het beperken van graafbewegingen mee. Deze taak is binnen kleine gemeenten vaak een onderdeel van een functie van wegbeheerder. In grote gemeenten is het meestal één of meerdere volledige functie(s).

De regisseursrol de belangrijkste rol binnen alle rollen. Zij zijn de spil in alle rollen en bewaken het grote plaatje. Bij steeds meer gemeenten ontstaat deze functie vanwege de schaarse ondergrondse ruimte en de grote vraag naar ruimte voor alle maatschappelijke opgaven waarvoor we gezamenlijk staan.