Graafketen CROW 500¬†Proof   Meer informatie

Statuten vereniging KLO

 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

 

 

 

van de vereniging: "Vereniging Kabel en Leiding Overleg", zoals deze luiden bij akte van oprichting op acht januari tweeduizend eenentwintig verleden voor mr. Jolande Petra van Loon, notaris te Rotterdam.

 

 

 

STATUTEN

Naam.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging Kabel en Leiding Overleg.

De afgekorte naam van de vereniging luidt als volgt: KLO.

Zetel.

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede.

Doel.

Artikel 3.

 1. 1. De vereniging heeft ten doel: 

het voorkomen van alle vermijdbare graafschade een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het bewaken van de wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen:

- het vervullen van de signalerende functie;

- het fungeren als gesprekspartner op bestuurlijk niveau;

b. Het analyseren, besturen en monitoren van de activiteiten binnen de graafketen; 

c. Het vergroten van kennis, kunde en vakmanschap binnen de graafketen; 

d. Het vervullen van de rol van ketenregisseur met primaire focus op het voorkomen van vermijdbare graafschade,

en voorts door al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Leden, toelating en register.

Artikel 4.

 1. 1. Gewone leden van de vereniging kunnen slechts rechtspersonen zijn die als zodanig door de algemene vergadering erkend zijn als koepel- casu quo brancheorganisaties, bestaande uit ondernemingen, regionale en lokale overheden en instanties die direct of indirect betrokken zijn bij werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur.
 2. 2. De algemene vergadering kan besluiten individuele bedrijven of overheden als geassocieerd lid of als toehoorder tot de vereniging toe te laten. Als geassocieerd lid kan worden toegelaten een onderneming of instantie die zich niet door middel van een deelnemende organisatie in de vereniging kan laten vertegenwoordigen. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht. 
 3. 3. De algemene vergadering besluit over de toelating van nieuwe leden.

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Algemene rechten en verplichtingen leden.

Artikel 5.

De leden zijn gehouden: 

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven. 

b. zich in de vergaderingen van de vereniging en de netwerkbijeenkomsten te laten vertegenwoordigen. 

c. zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. opzegging door het lid; 

b. wanneer het lid ophoudt te bestaan; 

c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door royement. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, is contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd en vindt geen restitutie van contributie plaats. 

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. Het bestuur deelt zijn besluit mede onder opgaaf van redenen.

4. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de algemene vergadering. In geval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag in het besluit vermeld. 

5. Opzegging door het lid dient schriftelijk op per e-mail te geschieden en met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. 

6. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten, waarbij de verplichtingen van de leden, voor zover deze zijn opgenomen in de statuten of reglementen worden verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten.

Jaarlijkse bijdragen. Verplichtingen en verbintenissen.

Artikel 7.

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributie, sponsoring, bijdragen voor beurzen en activiteiten, donaties, subsidies en andere bijdragen. 

2. De leden, waaronder begrepen de geassocieerde leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. De vastgestelde contributie wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

4. Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering, bevoegd verplichtingen en verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

Secties, stemgerechtigde leden. Ledenraad.

Artikel 8. 

 1. 1. Binnen de vereniging fungeren secties, die de belangen behartigen van leden die werkzaam zijn in een branche van de graafketen. De secties kunnen (onder meer) bestaan uit: 

- netbeheerders; 

- beheerders van de openbare ruimte; en 

- grondroerders.

2. De functies die dergelijke secties vervullen en hun werkwijze worden bij reglement geregeld.

3. Ieder gewoon lid dient zich bij een sectie aan te sluiten. De wijze van vergaderen en de besluitvorming geschieden zoveel mogelijk overeenkomstig artikel 13 tot en met 16 van deze statuten en worden nader bij reglement vastgesteld. 

4. Een (eventueel voor een sectie samengesteld) reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering en mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met statuten, reglementen of bindende besluiten. De leden van een sectie besluiten met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden van de sectie aanwezig of vertegenwoordigd is.

5. Uit elke sectie wordt door alle leden die deel uitmaken van die sectie, zeven (7) afgevaardigden gekozen die fungeren als stemgerechtigde leden, en welke stemgerechtigde leden tezamen de ledenraad van de vereniging vormen. De ledenraad bestaat uit alle stemgerechtigde leden en wordt aangeduid als de algemene vergadering van de vereniging. 

Bestuur.

Artikel 9.

 1. 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) bestuursleden die uit de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de algemene vergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester casu quo een secretaris/penningmeester aan. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door een sectie. De kandidaatstelling door een sectie geschiedt door middel van een bindende voordracht. Een voordracht moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. 3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap; 

b. door bedanken. 

Bestuursbevoegdheid

Artikel 10. 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 

2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies of werkgroepen die door het bestuur zijn benoemd. 

4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een ander verbindt. 

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

 1. 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit. 

2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester. 

3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging om de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. 

4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, in onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niets ander voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 

5. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ter zake van de in artikel 9 lid 4 bedoelde handelingen. 

6. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat een tevoren bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten. 

7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

Artikel 12.

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering kan jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee (2) personen en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, benoemen. De leden worden benoemd voor de duur van twee (2) jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van twee (2) jaar. Indien de algemene vergadering daartoe overgaat, onderzoekt de commissie de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht alsdan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen.

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijkt.

7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar te bewaren, onverminderd het in het volgende lid bepaalde.

8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Algemene vergaderingen (de ledenraad).

Artikel 13.

1. Aan de algemene vergadering zoals samengesteld uit de zeven (7) afgevaardigden uit elk van de secties overeenkomstig artikel 8 lid 5 van deze statuten (de ledenraad), komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. vaststelling van het verslag van de vorige algemene vergadering;

b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met, indien van toepassing, het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

c. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;

d. voorziening in eventuele vacatures en de benoeming van bestuursleden;

e. voorstellen en plannen van het bestuur of de leden voor het eerstvolgende jaar, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering, alsmede het vaststellen van die voorstellen en plannen;

f. vaststelling van de contributie.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste veertien (14) dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling per email aan alle leden met gelijktijdige vermelding van de agenda. 

5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van het verslag.

Voorzitterschap. Verslag.

Artikel 14.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de bestuurder, dan wel indien het bestuur van de vereniging uit meer dan één persoon bestaat door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreekt de bestuurder dan wel ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt door of vanwege de secretaris een verslag gemaakt. Het verslag wordt op de website of ander medium van de vereniging gepubliceerd of op een ander wijze ter kennis van de leden gebracht en dient door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering.

Artikel 15.

1. Alle stemgerechtigde leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn allen de behandeling van hun beroep bij te wonen. 

2. Elk overeenkomstig artikel 8 lid 5 gekozen stemgerechtigd lid heeft één stem. 

3. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling dan wel schriftelijk indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

5. Over alle desbetreffende voorstellen en zaken wordt voor zover de statuten niets anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. 

6. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

7. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd. 

8. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Statutenwijziging.

Artikel 16.

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien (14) dagen vóór vergadering digitaal aan alle leden toegezonden. 

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 17.

1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 16 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden (3/4) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen. 

3. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars. De algemene vergadering is bevoegd na besluit tot ontbinding de zittende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars. 

4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. 

5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam toegevoegd worden ‘in liquidatie’. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven (7) jaar na afloop van de vereffening. 

Huishoudelijk reglement en andere reglementen. 

Artikel 18.

 1. 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet en deze statuten. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden bevatten. 
 2. 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien (10) leden, onder voorwaarde dat tenminste de helft van het totale aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier (4) weken doch niet binnen zeven (7) dagen een tweede algemene vergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot reglementswijziging kan aannemen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Slotbepaling 

Artikel 19. 

In alle gevallen waarin door de statuten, reglementen of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

 

---000---