Loading...

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid staat centraal in de samenwerking met anderen om tot een zorgvuldiger graafproces te komen.

Het doel van dit KLO speerpunt is dat elke partij in de graafketen doet wat is afgesproken en dat partijen elkaar aanspreken als dit niet gebeurt.

Inmiddels is een aantal pilot projecten gestart om belemmeringen praktisch oplosbaar te maken. Het KLO wil als ketenplatform de spotlight zetten op deze ‘doorbraak projecten’ in het voorkomen van graafschade. Andere partijen kunnen daar hun voordeel mee doen door deze projecten als voorbeeld te gebruiken.

De resultaten van de projecten worden in het KLO besproken en gepubliceerd op deze website.

  • Project afwijkende situatie

Er is een start gemaakt met het doorbraakproject ‘Afwijkende Ligging’. Dit project is gestart op initiatief van kabel- en leidingbedrijf Baas BV in samenwerking met Stedin en Ziggo binnen de combi-regio van Structin (Midden en West).

In de komende maanden wordt in dit pilotproject gezocht naar een efficiënter proces voor het melden en verwerken van een afwijkende situatie. Ook wordt gekeken hoe de ontwikkeling van een handige graafapp het melden van afwijkende situaties zo goed mogelijk kan ondersteunen. Ten slotte wordt samen met het Kadaster nagegaan welke informatie zinvol is om na de gedane melding van afwijkende ligging terug te koppelen aan de grondroerder.

  • Project verbeteren coördinatie-overleg

Heijmans is samen met de gemeente Valkenswaard en betrokken netbeheerders een doorbraakproject gestart om in te zoomen op de zogenaamde coördinatiebepaling in contracten.

Er moet een duidelijkere scheiding komen in de coördinatierol van de aannemer gericht op de uitvoeringsvoorbereiding en de coördinatie tussen opdrachtgever en netbeheerders in de initiatie/ontwerp/engineeringfase. Het doel is de communicatie en afstemming tussen de partijen tijdens de voorbereiding en uitvoering te verbeteren om graafschade te voorkomen.

  • Project procedure K&L niet op KLIC tekening

De gemeente Rheden is samen met Liander, Vitens en KPN een procedure overeengekomen hoe partijen in civiele projecten van de Gemeente omgaan met loze leidingen, weesleidingen en onbekende netten.

Het doel van de procedure is tijdig inzicht te krijgen in de aanwezigheid van kabels en leidingen die niet op KLIC tekening staan. De Gemeente treedt in overleg met netbeheerders over eventuele maatregelen, ontwerpaanpassingen, het opstarten van verleggingsprocedures en het maken van tijdige werkafspraken met betrokken partijen. Hierdoor kunnen graafschade, stagnaties en onverwachte kosten tijdens de uitvoering worden voorkomen. Met het KLO doorbraakproject wordt getracht de procedure te verbreden naar andere gemeenten. Met medewerking van het GPKL werd door de gemeente Arnhem en Liander een pilot voorbereid.

Helaas kan het initiatief in Arnhem geen doorgang vinden omdat het gemeentebestuur inmiddels een ander wegenproject hogere prioriteit heeft toegekend. Daarom is Liander nu op zoek naar een vergelijkbaar grootschalig rioleringsproject elders in haar verzorgingsgebied.

  • Project Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is bezig om in een drietal projecten na te gaan hoe in de praktijk het proces zodanig kan worden geoptimaliseerd om graafschades tot een minimum te beperken.

Zo onderzoekt men of binnen de reconstructie van riolering het samenwerkingsmodel genaamd ‘het Kampioenschap’ kansen biedt, zoekt men naar verbetering van de bedrijfsprocessen bij openbare verlichting en regelinstallaties en worden de bedrijfsprocessen van het planten en rooien van bomen onder de loep genomen.

 

 

 

volgende speerpunt