Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

Rapport Uniform meetbestek

Om Klic-online goed te laten functioneren moet de gebiedsinformatie waarop de kabels en leidingen zijn weergegeven ‘stapelbaar’ zijn. Voor het uitwisselingsformat is daarom gekozen voor .PNG (Portable Network Graphics, zijnde een grafisch bestand dat georeferentie en transparantie ondersteunt). Voor het maken van een verzameltekening moeten netbeheerders daarom ‘transparante plaatjes’ aanleveren.
 
Tot op heden meten de netbeheerders bij gezamenlijke aanleg in op basis van regionale gezamenlijke bestekken of eigen bestekken voor gezamenlijke aanleg. Bij enkelvoudige aanleg past iedere netbeheerder zijn eigen bestek toe. Deze bestekken beschrijven met name wat er allemaal aan leidinggegevens moet worden ingewonnen en hoe die gegevens moeten worden verwerkt. Lang niet altijd wordt er in aangegeven hoe de (digitale) meting moet worden “opgehangen” in het Rijksdriehoeksnet (RD net) en welke nauwkeurigheid gevraagd wordt.
Het gevolg is, dat ieder daarvoor een eigen methode toepast. Bij het stapelen van de tekeningen ontstaat dan mogelijk een verkeerd beeld van de feitelijke situatie.

Een oplossing voor dit probleem is dat netbeheerders bij alle nieuwe aanleg en verleggingen dezelfde inmeetmethode hanteren.

Het KLO heeft daarom een werkgroep van registratiedeskundigen aangesteld om een eenduidige en uniforme wijze van inmeten van kabels en leidingen nader uit te werken. Dit heeft geresulteerd in het rapport Uniform meetbestek.

Bijlage: Handleiding Kadastrale metingen met GPS