Loading...

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het Kabels en Leidingen Overleg c.q. de vormende partijen van Kabels en Leidingen Overleg zijn zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze  kunnen het Kabels en Leidingen Overleg c.q. de vormende partijen van Kabels en Leidingen Overleg jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Kabels en Leidingen Overleg c.q. de vormende partijen van Kabels en Leidingen Overleg, tenzij dit nadrukkelijk aangegeven is.

Voor toestemming of meer informatie kunt u contact opnemen met: Het Kabels en Leidingen Overleg info@kabelenleidingoverleg.nl