Loading...
combi-werk diverse-kl kabel-in-goot kabels-woning leggen-hs-kabels veel-buizen veel-glasvezel watertransportleiding wa-ziekenhuis

Uniformering matenplannen

Download hier het eindrapport uniformering matenplannen

bijlage 1 Voorkeur voor inhoud en uitwisselingsformaat

bijlage 2 Datamodel en presentatie

bijlage 3 Eisen aan configuratie

bijlage 4 Bestek voor ruimen

bijlage 5 Levering aan afnemers

bijlage 6 Bestek voor schonen

bijlage 7 Samenstelling werkgroep

Uit de praktijk blijkt dat 65% van de graafschade in uitbreidingsgebieden te wijten is aan het ontbreken van definitieve GBKN. Er is daar nog geen uniforme topografie zodat iedere beheerder gebruikt maakt van zijn eigen matenplannen. De matenplannen zijn daarom niet "stapelbaar" en onvoldoende leesbaar. Daarnaast ontbreekt het aan uniformiteit in het inmeten van kabels en leidingen. Dit alles is ineffectief. Het project ‘uniformering matenplannen’ van KLO moet de situatie sterk verbeteren. Het doel van uniforme matenplannen: minder graafschade, eenduidige topografie, verbetering kabel- en leidingweergave en uniforme vergunningsaanvragen.Het in te zetten middel hiertoe is OTOL (Ontwerp Topografie On Line).

Vanaf 15 juni 2007 tot begin 2008 vond daarom in Friesland de pilot ‘matenplantopografie’ plaats. Hierin werd een nieuwe procedure matenplannen getoetst. Alle gemeenten, de Provincie, het waterschap en netbeheerders deden mee.

De projectgroep Uniformering matenplannen leverde op 11 september een eindrapport op in het KLO. Het KLO keurde het rapport goed en verleende met alle lof decharge aan de overall projectleider Hendrik van de Berg.  Op het KLO congres (15 september) gaf de projectgroep een overzicht van de stand van zaken.

Op 26 juni 2008 is er positieve besluitvorming geweest in het bestuur van het LSV (Landelijk samenwerkingverband) GBKN over het voorstel dat daar door het KLO is neergelegd. Concreet houdt dit in:

a)  OTOL wordt bestuurlijk ondergebracht bij het LSV GBKN;
b)  De kosten van OTOL worden volgens de landelijke verdeelsleutel over de regionale GBKN-stichtingen verdeeld. Binnen de Stichting wordt dit doorbelast naar de participanten;
c)  Het Kadaster wordt gevraagd een voorstel te doen voor de operationele dienstverlening t.b.v. OTOL;
d)  Evaluatie werking OTOL (lees het loket) 1,5 jaar na van kracht worden van de WION